The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases:
Russain Science Index (Russia)
Electronic Library (Russia)
DOI Registration Agency (USA)
Ulrich's Periodicals Directory (USA)
Scientific Indexing Services (USA)
InfoBase Index (India)

№4 / 2019

 1. Vakhitov LI, Zefirov TL, Vakhitov IKh.
 2. Grushin AA, Zelenkova IE, Dudnik EN, Glazachev OS, Zotkin SV, Korneev PV, Koprov SV, Almyashev DKh.
 3. Knuttgen HG.
 4. Miroshnikov AB, Volkov VV, Smolensky AV.
 5. Potapnev MP, Zagorodny GM, Krivenko SI, Bogdan VG, Svirsky AO, Yasyukevich AS, Asaevich VI, Bukach DV, Eismont OL.
 6. Grebennikov YuA, Golberg ND.
 7. Voronkov AV, Gerashchenko AD, Lysenko TA, Zatsepina EE, Arlt AV.
 8. Barshak SI, Igolkina AE, Nazarov KS, Mitin IN, Parastaev SA, Zholinsky AV.
 9. Snigireva AV, Noskov SM, Lavruchina AA.
 10. Chumak EV, Snigirev AS, Koshevoy OA.
 11. Venevtseva YuL, Prohorov PYu.
 12. Zelenkovа IE, Ilin DS.