The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases:
Russain Science Index (Russia)
Electronic Library (Russia)
DOI Registration Agency (USA)
Ulrich's Periodicals Directory (USA)
Scientific Indexing Services (USA)
InfoBase Index (India)

№1 / 2018

 1. Abbasova E.A.
 2. Belskaya L.V, Turmanidze A.V, Turmanidze V.G.
 3. Lyudinina A.Yu, Markov A.L, Boyko E.r.
 4. Ovchinnikov A.N, Krylova E.V, Kontorshchikova CN, Krylov V.N.
 5. Fudin N.A, Klassina S.Ya, Pigareva S.N, Vagin Yu.e.
 6. Kubryak O.V, Nechyaev V.I.
 7. Ezhov S.N, Yaschuk A.V, Afinogenov T.P, Sinyansky V.A.
 8. Rylova N.V, Biktimirova A.A, Zholinsky A.V.
 9. Marandykina OV, Matveev YuA.
 10. Kharlamov EV, Popova NM, Zhuchkova IN, Safonova LF, Veselova LV.
 11. Radzhabkadiev R.М, Vrzhesinskaya O.A, Kodentsova V.M.
 12. Sorokina EYu, Pogozheva AV, Nikityuk DB.
 13. Pushkina TA, Levushkin SP, Malachov MI, Sonkin VD.
 14. Tokaev ES, Pushkina TA, Nekrasov EA, Khasanov AA., Koromyslov AV.
 15. Bulyakova NV, Azarova VS.
 16. Mikhaleva AV, Kulikov AG, Makarova IN, Doktorov AV, Pakhomova ЕЕ.
 17. Melekhov АV, Melekhova MA.