The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases:
Russain Science Index (Russia)
Electronic Library (Russia)
DOI Registration Agency (USA)
Ulrich's Periodicals Directory (USA)
Scientific Indexing Services (USA)
InfoBase Index (India)

№3 / 2015

 1. Melnikov A.a., Nikolaev R.yu., Sibarnov E.yu.
 2. Karkischenko N.n., Karkischenko V.n., Chayvanov D.b., Chudina Yu.a., Shustov E.b., Emelyanov A.a., Emelyanova A.e.
 3. Bruk T.m., Strelycheva K.a., Goloveshko O.v., Samoylina T.i.
 4. Gorelik V.v.
 5. Fudin N.a., Klassina S.ya., Pigareva S.n., Vaguine Yu.ye.
 6. Landyr A.p., Dobrovolskiy O.b., Sultanova O.a., Krasavina T.v., Dyanchina G.v., Shimarova O.v.
 7. Sukharukova O.v.
 8. Potupchik T.v., Veselova O.f., Evert L.s., Makarova M.v.
 9. Naumova K.n., Anshakova V.v., Kershengoltz B.m.
 10. Kasatkin M.s.
 11. Matveev O.b., G. A. Moroz G.a.
 12. Zhuchkova I.n., Harlamov E.v., Popova N.m.
 13. Klyuchnikov S.o., Samoylov A.s., Medvedev S.v., Klyuchnikov M.s., Vychek A.v.
 14. Samotaev A.a.
 15. Vershinin E.g., Delaru V.v.
 16. Kasatkin M.s., Solovyev I.o., Yanova Yu.v.