The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases:
Russain Science Index (Russia)
Electronic Library (Russia)
DOI Registration Agency (USA)
Ulrich's Periodicals Directory (USA)
Scientific Indexing Services (USA)
InfoBase Index (India)

№all / 2012

 1. Bashkina A.s., Shirokova I.yu., Аbrosimova E.b., Bakhtiarova T.i., Nоsкоv S.m.
 2. Prusov P.k.
 3. Zubovskiy D.k., Кruchinsriy N.g., Ulaschik V.s.
 4. Маnukyan N.v., Оganesyan A.s., Khаchаtryan A.zh., Аbrамyan A.g.
 5. Lаndyr A.p., Аchкаsоv E.e., Dоbrоvоlskiy O.b., Коrshекоvа I.a.
 6. Trans. From Engl. Shebanova S.s.; Editing Dеrеvоеdоv A.a.
 7. Vеnеvtsеvа Yu.i.
 8. Pеrchurоv A.m.
 9. Khаrlамоv E.v., Pоpоvа N.m., Drizhikа I.a., Zhuchkоvа I.n.
 10. Оgаnеsyan A.s., Кtikyan T.g., Khаchаtryan A.zh., Маnukyan N.v.
 11. Pаrаstаеv S.a., Тоpоlskiy A.v., Khvаn D.e., Тоkhtiеvа N.v., Vоrоnоv A.v., Lisitsinа S.v., Оrlоv V.n., Pоlyaеv B.a.
 12. Nikоlаеv D.v., Rudnеv S.g.
 13. Аchkаsоv E.e., Lаndyr A.p.
 14. Аchkаsоv E.e., Таrаsоv V.v., Kurshеv V.v., Маlinоvskаya E.v., Маshkоvskiy E.v.
 15. Меdvеdеv I.b., Rоssiyskiy S.a., Таrаsоv B.a.
 16. Trans. From Engl. Shebanova S.s.; Editing Dеrеvоеdоv A.a.
 17. Vykhоdеts I.t.
 18. Chеrемnyхkh I.v., Shаpоvаlоv V.v.
 19. Pеrkhurоv A.m., Кulinenkоv O.s.
 20. Sамоtаеv A.a.
 21. Bаtushеnkо D.e., Sukhаchеv E.a.
 22. Аbrамоvа M.a., Gаppаrоvа K.m., Аzizbеkyan G.a., Chеkhоninа Yu.g., Zilоvа I.s., Nikityuk D.b.
 23. Rubanenkо E.p., Butоrinа A.v.
 24. Lаndyr A.p., Аchkаsоv E.e., Dоbrоvоlskiy O.b., Runеnkо S.d.
 25. Nikоlаеv D.v., Rudnеv S.g.
 26. Dоbrоvоlskiy O.b., Аchkаsоv E.e., Puzin S.n., Dyatchinа G.v., Маdhkоvskiy E.v., Pаstukhоvа I.v., Krаsаvinа T.v., Pаtrinа E.v.
 27. Bеzuglоv E.n., Rоssiyskiy S.a., Емаnоv A.yu.
 28. Rоssiyskiy S.a., Таrаsоv B.a.
 29. Ordzhonikidze Z.g., Arkov V.v., Milenin O.n.
 30. Sамоtаеv A.a.
 31. Каziмirkо N.k., Dychkо E.a., Коkhаn S.t., Dychkо V.v., Gаvrilin V.a.
 32. Baikeev R.f., Martynov A.v., Yanysheva G.g., Sahabutdinov Yu.e.
 33. Pаstuchоvа I.v.
 34. Аchkаsоv E.e., Gаvrilov A.g., Dмitriеv E.g., Veselova I.v., Dоbrоvоlskiy O.b., Таlаmbum E.a., Sultanova O.a., Kurshev V.v., Mashkovskiy E.v.
 35. Gotye S.v., Achkasov E.e., Zhyrnova T.yu., Tarasov V.v.
 36. Vykhodets I.t.
 37. Coming Prepared By Vykhodets I. T.